Work/vi

From Tran Minh Anh's website

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Bài báo đã đăng)
Line 27: Line 27:
== Giảng dạy ==
== Giảng dạy ==
-
=== 2009-2012 ===
+
=== 2009-2013===
Tại trường đại học Paris Est Creteil Val de Marne  
Tại trường đại học Paris Est Creteil Val de Marne  
-
*Thuật toán thực nghiệm ([http://www.lacl.fr/~matran/algoexp/ tài liệu])
+
*Thuật toán thực nghiệm ([http://eprel.u-pec.fr/eprel/claroline/course/index.php?cid=2704 eprel])
-
*Nhập môn thuật toán ([http://www.lacl.fr/~matran/algo/ tài liệu])
+
*Nhập môn thuật toán
-
*Lập trình dành cho khoa Vật Lý ([http://www.lacl.fr/~matran/progphy/ tài liệu])
+
*Lập trình dành cho khoa Vật Lý
-
*Lập trình cơ bản ([http://www.lacl.fr/~matran/progimp/ tài liệu])  
+
*Lập trình cơ bản II ([http://eprel.u-pec.fr/eprel/claroline/course/index.php?cid=2806 eprel])
-
*Xác suất trong công nghệ thông tin ([http://www.lacl.fr/~matran/proba/ tài liệu])
+
*Xác suất trong công nghệ thông tin
-
*Toán rời rạc trong công nghệ thông tin (đồ thị, số học, mật mã...) ([http://www.lacl.fr/~matran/maths/ tài liệu])
+
*Toán rời rạc trong công nghệ thông tin (đồ thị, số học, mật mã...) ([http://eprel.u-pec.fr/eprel/claroline/course/index.php?cid=2807 eprel])
 +
 
=== 2004-2007 ===
=== 2004-2007 ===

Revision as of 12:43, 15 October 2012

Contents

Nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu

 • Lý thuyết hàng đợi: Stability, Product Form, Insensitivity, Balanced Fairness, Reversibility, Poisson Input Poisson Output property.
 • Phân tích các đặc tính, quản lý tài nguyên và các ứng dụng trong mạng có dây / không dây.
 • Kiểm tra hệ thống.

Bài báo đã đăng

Đồng tác giả: Thomas Bonald, Nadia Boukhatem, Thu-Ha Dao-Thi, Jean-Michel Fourneau, Farhan Hyder Mirani, Phuoc-Nguyen Tran

 • Multi-class Network with Phase Type Service Time and Group Deletion Signal, European Performance Engineering Workshop, 2011.
 • Game approach to a system of multi-homed mobile terminals, MMFI 2011.
 • G-networks with synchronised arrivals html, Performance Evaluation, 2010.
 • Multiple class symmetric G-networks with phase type service time html, ean-Michel Fourneau, The Computer Journal, 2010.
 • Multiple class symmetric G-networks with phase type, 25th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2010).
 • Networks of Symmetric Multi-class Queues with Signal changing classes, 17th International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications (AMSTA 2010).
 • A data-scheduling mechanism for multi-homed mobile terminals with disparate link latencies, 72nd Vehicular Technology Conference (VTC 2010).
 • A Predictive Scheduling Mechanism, 6th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC 2010).
 • Strategy Games for Flow/Interface Association in Multi-homed Mobile Terminals html, IEEE International Conference on Communications 2010 (ICC 2010).
 • On Kelly Networks with Shuffling html, Queueing Systems (2008) 59; 53-61.
 • Ph.D. thesis in French: on server Pastel or TEL
 • Balancing Elastic Traffic Sources html, IEEE Communications Letters, 8-11 (2007) 692-694.
 • Flow vs. Time Sampling for Throughput Performance Evaluation html, Performance Evaluation 64 (2007) 1181-1193.

Giảng dạy

2009-2013

Tại trường đại học Paris Est Creteil Val de Marne

 • Thuật toán thực nghiệm (eprel)
 • Nhập môn thuật toán
 • Lập trình dành cho khoa Vật Lý
 • Lập trình cơ bản II (eprel)
 • Xác suất trong công nghệ thông tin
 • Toán rời rạc trong công nghệ thông tin (đồ thị, số học, mật mã...) (eprel)


2004-2007

Tại trường đại học Paris Pierre và Marie Curie (Paris VI)

 • Đại số và ma trận
 • Xác suất thống kê cơ bản
 • Số học

2004-2005

Tại trường Sư phạm Paris

 • Cấu trúc các mạng thông tin

Giải thưởng

 • 1997 HCB kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 38 (IMO), Mar del Plata, Argentina
 • 1997 HCĐ kỳ thi Toán châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 (APMO)
 • 1996-1997 Vài giải Toán quốc gia

Vài thông tin có ích

Personal tools
In other languages