Main Page/vi

From Tran Minh Anh's website

Revision as of 00:33, 12 February 2013 by Mat (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Trần Minh Anh

Email minh-anh.tran (at) u-pec.fr
Cơ quan Trường đại học Paris Est Creteil Val de Marne (UPEC), Laboratory of Algorithmic, Complexity and Logic (LACL)
Địa chỉ P2 - 240 , LACL, Faculté des Sciences et Technologies, Université Paris Est Creteil Val de Marne, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil cedex
Telephone (33) 1 45 17 16 35
Fax (33) 1 45 17 66 01

Hiện nay tôi đang giảng dạy tại trường đại học Paris Est Creteil Val de Marne. Song song với việc giảng dạy, tôi đang nghiên cứu về những đề tài ít nhiều liên quan tới ứng dụng của xác suất trong công nghệ thông tin như lý thuyết hàng đợi, chia sẻ tài nguyên, mạng không dây, lý thuyết trò chơi, kiểm tra hệ thống, v.v. Tôi cũng chịu trách nhiệm tổ chức các buổi seminar diễn ra vào thứ hai hàng tuần của labo từ năm 2010.

Tôi sang Pháp học tập từ năm 1999. Năm 2004, tôi nhận bằng kỹ sư và bằng cao học về xác suất và ứng dụng từ trường Ecole Polytechnique và trường Paris VI. Năm 2007, tôi nhận bằng tiến sĩ về Mạng và công nghệ thông tin của trường Telecom ParisTech. Trước công tác hiện tại, tôi đã tham gia nghiên cứu ở trường Stanford năm 2008 và ở Telecom ParisTech năm 2009.

Chi tiết hơn về công việc nghiên cứu của tôi ở đây.

Personal tools
In other languages